Kendte personer på Holmen
I oversigten er kun medtaget få personer, hovedsageligt personer der refererer til vejnavne eller bygninger. Læs om flere personer fra Holmen (og mere om de nævnte) i København før og nu - og aldrig, bind 8. Holmen og Orlogsværftet af Sven Thostrup. Palle Fogtdal 1989.

Niels Iuel
(1629-97)
Admiral. Var i hollandsk krigstjeneste 1650-56 og blev udnævnt til Holmens chef 1657. Deltog i svenskekrigene 1657-58 og i Københavns forsvar 1658-60. Reorganiserede sammen med Cort Adeler flåden efter svenskekrigene. Flådechef efter Cort Adelers død 1675, erobrede Gotland 1676, men måtte som chef vige for den hollandske admiral Cornelis Tromp. Tromp og Iuel slog svenskerne ved øland 1. juni 1676. Slog en svensk eskadre ved Møn 1. juni 1677 og derefter den svenske hovedflåde, ledet af Henrik Horn,  i slaget i Køge bugt 1. juli 1677. Var flådechef fra 1678 til sin død. Anlagte Nyholm 1685. Bisat i Holmens Kirke.
Ole Judichær
(1661-1729)
Født på Gotland. Studerede først teologi, siden skibskonstruktion og var bl.a. elev af Ole Rømer. OJ var den første videnskabeligt uddannede skibskonstruktør i søetaten. Blev ekvipage- og fabriksmester 1692 og avancerede støt igennem graderne til leder af Holmen og ansvarlig for kystforsvaret. Søbatterierne Trekroner og Prøvestenen anlagdes efter OJ´s anbefaling. Der byggedes 14 orlogsskibe og to fregatter efter OJ´s tegninger. Hævede svenske skibe ved Marstrand 1719 ved hjælp af en dykkerklokke af egen konstruktion. Klager over OJ´s embedsførelse førte til hans afsked i 1727. Kiste i Holmens Kirkes kapel.
Frederik greve
Danneskiold-
Samsøe
(1703-70)
Født på herregården Assendrup (ved Haslev). Studerede i udlandet, især søvæsen. Avancerede gennem adskillige embeder, f.eks. højesteretsassessor, til "intendant de Marine" svarende til marineminister. Effektiviserede administrationen og startede nyanlæg som dokken på Christianshavn (Gl. Dok) ligesom han udarbejdede en samlet plan for Flådens leje og Nyholm, der dog aldrig blev gennemført. I 1743 chef for en beredskabsflåde under den østrigske arvefølgekrig. Hans modstandere fik ham afskediget 1746 og først 1766 blev han genindsat for at udforme en forsvarsplan for København. Han trak sig tilbage efter godt et år. Begravet i Frue Kirke i Århus.
Jeg har ikke kunnet finde ét billede af Philip de Lange Philip de Lange
(1704-66)
Arkitekt, bygmester. Kom til København fra Holland eller Strasbourg 1729. Tegnede og opførte mange bygninger på Holmen: Arsenalet (1741-45), Hovedvagten (1744-45), Mastekranen på Nyholm (1749) og på Christiansholm (1754), Hovedmagasinet og Takkelloftet på Frederiksholm (efter Philip de Langes tegninger, 1767-72). Philip den Lange har opført mange andre bygninger i København og Damsholte kirke på Møn.
Henrik Gerner
(1742-87)
Født i København. En af flådens bedste tekniske begavelser. Hjembragte nyttige tekniske oplysninger fra et togt til Sverige og Rusland og fra studierejser i England og Frankrig. Blev fabriksmester 1772 og senere lærer i skibsbygning og vandkonstruktion. Interesserede sig også for landbrug og skrev en guldmedaljeafhandling om korntørring (!). Konstruerede en hestedrevet muddermaskine (tidligere anvendtes straffefanger i trædemøller) og en hestedrevet pumpe til dokken på Christianshavn. Forestod bygning af 18 orlogsskibe, 10 fregatter og a4 mindre skibe. Død kun 45 år gammel og bisat i Holmens Kirke.
Frantz. C. H. Hohlenberg (1765-1804) Født i Åbenrå. Elev af Henrik Gerner og af den berømte svenske konstruktør, Admiral af Chapman i Karlskrona. Studierejse til Holland, Frankrig, England, Italien og Sverige 1788-1794. Konstitueret fabriksmester og kaptajnløjtnant 1796. Fabriksmester 1797. Hohlenberg var en fremragende teoretiker, der indførte en lang række forbedringer til styrkelse af skibenes sejlegenskaber, kampkraft og modstandsevne. Han arbejdede også for en standardisering af materiellet. Hohlenberg blev på grund af sine fremsynede ideer "skruet ned i andedammen" og fik afsked efter ansøgning 1803. Han blev så udnævnt til havnemester og lods på St. Croix, hvor han døde få dage efter overtagelsen af det nye embede. Konstruktionsprincipperne i mange af de skibe, der blev røvet af englænderne i 1807, og som var udarbejdede af Hohlenberg, blev i vidt omfang kopieret af englænderne.
Buste opstillet ved Schifters Kvarter

Andreas Schifter
(1779-1852)
Født i København. Var med fregatten Najaden i Middelhavet 1799-1801 for at forhandle med pirater, blev taget til fange af Beyen af Tunis i 3 måneder. Frigivet og beordret hjem (modstræbende) nov. 1800 for at blive uddannet i skibskonstruktion på Højskolen for Søofficerer (Polyteknisk Læreanstalt blev først oprettet 1829). "Modstræbende" hentyder til at Schifter var en uhyre dygtig, flittig og pligtopfyldende mand, men han brændte ikke som f.eks. Frantz Hohlenberg for konstruktionsteori. Tilknyttet konstruktionskommissionen 1805. Schifter var på skibsværftet Frederiksværn i Norge under Københavns bombardement i 1807, men hans bolig blev ramt og alle hans tegninger ødelagt. Hans hustru og børn reddede dog livet. Gjorde tjeneste på det franske linjeskib Pultusk på Schelden, der havde dansk besætning, 1808-09 og studerede derefter skibsbygning i Holland, Frankrig og Italien. Blev fabriksmester efter sin hjemvenden 1814. Forestod genopbygningen af flåden efter englændernes rov 1807. Studerede også dampskibsbygning i England. Byggede seks linjeskibe. seks fregatter, 14 mindre skibe og 37 kanonbåde. Schifters første skib var Dronning Maria med 84 kanoner (1824). Dernæst tre skibe magen til: Waldemar, Frederik VI og Skjold. Skjold ombyggedes 1860 til skruesejlskib med indbygning af en 300 hk dampmaskine. Schifter byggede flådens sidste linjeskib Dannebrog med 692 mands besætning og 72 kanoner. Det tog syv år at bygge det inden det kunne søsættes 1850. Det ombyggedes senere til panserskib, beklædt med jernplader. Schifter blev overekvipagemester 1848, viceadmiral 1851. Begravet på Holmens Kirkegaard. Buste opstillet ved Andelsforeningen Schifters Kvarter. Læs mere om Andreas Schifter. Klik for at se nogle af Andreas Schifters tegninger.
Ferdinand Mehldahl (1827-1908) Arkitekt, professor, direktør for akademiet. kgl. bygningsinspektør. Stod på Holmen for opførelsen af den store smedje (Meldahls smedje) langs Danneskiold-Samsøes Alle og Magasinet og Kobber og Metalsmedjen overfor. Havde kolossal indflydelse på byplanlægning i det øvrige København, f.eks. anvendelse af det gamle voldterræn til parker (1865) og planen for det af flåden rømmede Gammelholm (1860-90). Kendte værker: Frederikskirken (Marmorkirken, 1876-94) og omliggende bebyggelse, Charlottenborgs udstillingsbygning, genopbygning af Frederiksborg slot efter branden 1859, m.m. Billedet er et maleri af P. S. Krøyer.
Axel Hans Peter Stærfeldt
(1874-1936)
Poul Vagn Jensens morfar. Kanoner, deltog bl.a. i togter til Vestindien med briggen ørnen. Overførtes efter nedskæringer i flåden i mellemkrigsårene til arkivarbejde. Begravet på Holmens Kirkegaard, gravstedet er nu sløjfet.