Pladsreglement

1. Bådlaugets område.
2. Administration.
3. Registrering, mærkning og anvendelse af både m.v.
4. Brug af el og vand.
5. Forsikring.
6. Fortøjning, affendering og tilsyn.
7. Krav om forsvarlig stand og ordensbestemmelser.
8. Sunket båd.
9. Vinteropbevaring
10. Ansvarsforhold.

1. Bådlaugets område
Bådlaugets område omfatter bolværk mod Erdkehlgraven, fortøjningspæle i Erdkehlgraven og det bagved liggende grønne område begrænset af parkeringspladserne.

2. Administration
Administration af området varetages af bestyrelsen for bådlauget.
Bestyrelsen udnævner ét af dens medlemmer eller én af suppleanterne til at føre regelmæssigt tilsyn med området og assistere bådlaugets medlemmer.
Pladsleje og andre betalinger fastsættes af bestyrelsen jvf. vedtægter for bådlauget.

3. Registrering, mærkning og anvendelse af både m.v.
Alle både skal registreres hos bestyrelsen med oplysning om bådtype, længde, bredde, dybgang og farve.
Bestyrelsen har ret til at fastsætte begrænsninger for så vidt angår bådens længde, højde og bredde.
Bådlaugets stander skal for så vidt muligt føres på medlemmernes både.
Den tildelte plads må ikke bruges til andre både end den anmeldte. Såfremt pladser ved bolværket ikke benyttes i en længere periode, f.eks. ved sen søsætning, ferie eller tidlig optagning, skal bådejerne give bestyrelsen for bådlauget meddelelse herom.

Enhver ændring i fartøjets ejerforhold, samt ændring af adresse, telefon og E-mail skal omgående meddeles bestyrelsen for bådlauget.

4. Forsikring
Alle både ved bolværket skal som minimum være ansvarsforsikret med ejeren som forsikringstager.

5. Fortøjning, affendering og tilsyn
Hver bådejer er ansvarlig for at vedkommendes båd er forsvarligt fortøjet til bolværket og tilstrækkeligt affendret.
Bådlauget påtager sig intet ansvar for skader som følge af mangelfuld fortøjning og/eller affendering.

6. Krav om forsvarlig stand og ordensbestemmelser
Kun både, der efter bestyrelsens mening er i forsvarlig stand og som ikke frembyder et åbenbart forsømt eller misligholdt indtryk, kan få eller bevare retten til plads ved bolværket.
Alle bådejere har pligt til at sikre, at der hersker god ro og orden i og omkring deres både.
Kørsel med biler på området er ikke tilladt.
Aktiviteter, der medfører støj, røg, lugt eller støvgener, herunder unødig længerevarende kørsel af bådmotorer i tomgang, samt unødvendig overfladebehandling af bådene er ikke tilladt.
Det er ikke tilladt, at afbrænde affald, kaste affald overbord eller på anden måde udlede nogen form for fast eller flydende affald i vandet.
Persontrafik langs bolværket og på bådlaugets område i øvrigt må ikke generes.

8. Sunket båd
Synker en båd, skal ejeren straks sørge for at få den hævet. Både der har ligget sunket i mere end 5 døgn, kan efter forudgående varsel hæves ved bestyrelsens foranstaltning, men for ejerens regning og risiko.

9. Vinteropbevaring
Der må ikke oplægges både udendørs, hverken på Bådlaugets landområde eller andetsteds på Holmen.

10. Ansvarsforhold
Bådejere, der forvolder skade på bolværk, fortøjningspæle, på andre fortøjede både eller på bygningsdele eller installationer, der administreres af bådlauget, skal straks anmelde skaden til bestyrelsen. Skadevolderen kan pålægges erstatningspligt for den forvoldte skade.

Alle medlemmer kan mod depositum på 100 kr. få nøgle til det sydlige skurs bageste rum. I rummet er der adgang til vand og el. Her findes nøgleskab med nøgler til fælleskajakkerne, pagajer, haveredskaber, el-ledningstromler, slanger til vand, grill og grillkul til torsdagsgrillen. Kajakejere kan desuden få nøgle til kajakkerne, ligeledes mod et depositum på 100 kr. hos kasserer: Marianne Olsen, Galionsvej 24, 1. th., 30885992, meo.privat@gmail.com administrerer nøglerne.