Pladsreglement for Schifters Bådlaug af 19. juni 2007.

(OPDATERES)

1. Hjemmel.

2. Bådlaugets område.

3. Administration.

4. Registrering, mærkning og anvendelse af både m.v.

5. Forsikring.

6. Fortøjning, affendering, tilsyn og krav om forsvarlig stand.

7. Ordensbestemmelser.

8. Ansvarsforhold.

9, Påtale fra bestyrelsen

1. Hjemmel.

Pladsreglementet er udarbejdet med baggrund i lejekontraktens bestemmelser

om, at vi skal vedligeholde området og ikke må oplagre både eller andre

effekter, samt vedtægternes § 7 stk. 4 — 6.

2. Bådlaugets område.

Bådlaugets område omfatter bolværk mod Erdkehlgraven, fortøjningspæle i

Erdkehlgraven og det bagved liggende grønne område begrænset af

parkeringspladserne.

3. Administration.

Administration af området varetages af bestyrelsen for bådlauget.

Bestyrelsen fører regelmæssigt tilsyn med området og assisterer bådlaugets

medlemmer.

Pladsleje og andre betalinger fastsættes af generalforsamlingen og

administreres af bestyrelsen jvf. vedtægterne for bådlauget.

4. Registrering, mærkning og anvendelse af både m.v.

Alle både skal registreres hos bestyrelsen med oplysning om bådtype, længde,

bredde, dybgang og farve.

Enhver ændring i fartøjets ejerforhold, samt ændring af adresse, telefon og E-

mail skal omgående meddeles bestyrelsen.

Bestyrelsen har ret til at fastsætte begrænsninger for så vidt angår bådens

længde, højde og bredde.

Den tildelte plads må ikke bruges til andre både end den anmeldte. Hvis

pladser ved bolværket ikke benyttes i en længere periode, f.eks. ved sen

søsætning, ferie eller tidlig optagning, skal bådejerne give bestyrelsen

meddelelse herom.

Alle både skal være forsynet med navn og hjemsted og/eller

identifikationsmærke af passende størrelse

Bådlaugets stander skal for så vidt muligt føres på medlemmernes både.

5. Forsikring.

Alle både ved bolværket skal som minimum være ansvarsforsikret med ejeren

som forsikringstager.

6. Fortøjning, affendering, tilsyn og krav om forsvarlig stand.

Hver bådejer er ansvarlig for at vedkommendes båd er forsvarligt fortøjet til

bolværket og tilstrækkeligt affendret, så den ikke forvolder skade på de både,

der ligger på siderne.

Bådlauget påtager sig intet ansvar for skader som følge af mangelfuld

fortøjning og/eller affendering.

Alle bådejere er forpligtet til jævnligt at tilse deres båd.

Kun både, der efter bestyrelsens mening er i forsvarlig stand og som ikke

frembyder et åbenbart forsømt eller misligholdt indtryk, kan få eller bevare

retten til plads ved bolværket.

Synker en båd, skal ejeren straks sørge for at få den hævet. Både, der har

ligget sunket i mere end 5 døgn, kan efter forudgående varsel hæves ved

bestyrelsens foranstaltning, men for ejerens regning og risiko.

7. Ordensbestemmelser.

Alle bådejere har pligt til at sikre, at der hersker god ro og orden i og omkring

deres både.

Kørsel med biler på området er ikke tilladt.

Aktiviteter, der medfører støj, røg, lugt eller støvgener, herunder unødig

længerevarende kørsel af bådmotorer i tomgang, samt unødvendig |

overfladebehandling af bådene er ikke tilladt.

Det er ikke tilladt, at afbrænde affald, kaste affald overbord eller på anden

måde udlede nogen form for fast eller flydende affald i vandet.

Persontrafik langs bolværket og på bådlaugets område i øvrigt må ikke

generes.

8. Opbevaring af både og andet udstyr.

Der må ikke oplægges både, parkeres bådtrailere eller oplagres anden form for

bådudstyr, hverken på Bådlaugets landområde eller tilstødende områder.

9. Ansvarsforhold.

Bådejere, der forvolder skade på bolværk, fortøjningspæle, på andre fortøjede

både eller på bygningsdele eller installationer, der administreres af bådlauget,

skal straks anmelde skaden til bestyrelsen. Skadevolderen kan pålægges

erstatningspligt for den forvoldte skade.

10. Påtale fra bestyrelsen.

I det omfang, at bestyrelsen giver en anvisning til en bådejer om et forhold

omfattet af dette pladsreglement, skal bådejeren omgående rette sig efter

anvisningen og bringe forholdet i orden. Hvis bådejeren ikke retter sig efter

anvisningen, kan det medføre opsigelse af bådpladsen og salg af bådpladsen til

den, der står øverst på ventelisten.