Vedtægter
Tilbage til forsiden Tilbage til baadlauget
Vedtægter for Schifters Bådlaug


Nedenfor findes de gældende vedtægter fra 18. august 2021. Første vedtægter er fra den stiftende generalforsamling d. 3. juni 2003. De er revideret på generalforsamlingerne 24. maj 2004, 16. marts 2005, 14. marts 2007, 10. marts 2010, 22. marts 2012, 20. marts 2013, 11. marts 2015, 15. marts 2017, 21. marts 2019 og 18. august 2021.

Vedtægter efter ændring på generalforsamlingen 18. august 2021
Navn og hjemsted.

§ 1. Bådlaugets navn er "Schifters Bådlaug". Hjemstedet er Frederiksholm, Holmen, København K.

Formål

§ 2. Bådlauget har til formål at samle maritimt interesserede blandt Andelsboligforeningen Schifters Kvarters beboere og varetage deres interesser omkring Bådlauget overfor offentlige myndigheder og private juridiske personer. Det indebærer, at Bådlauget arbejder for:

 1. At skaffe, indrette og vedligeholde bådpladser i Erdkehlgraven.
 2. At skaffe plads til opbevaring af både, kanoer, kajakker og paddleboards samt til andre aktiviteter i Bådlauget.
 3.  At anskaffe og vedligeholde både og kajakker til fælles brug.
 4.  At samle medlemmerne til såvel maritimt faglige, som til selskabelige sammenkomster.

 Optagelse af medlemmer

§ 3. Som medlem kan optages alle, der har fast bopæl i A/B Schifters Kvarter. Optagelse sker ved henvendelse til Bådlaugets bestyrelse. Efter medlemskab kan der tildeles en plads til båd, kajak eller paddleboard (i det følgende kaldt pladsen).

Stk. 2. Et medlemskab dækker hele husstanden.

Stk. 3. Efter omstændighederne kan bestyrelsen optage medlemmer, der ikke har bopæl i Andelsboligforeningen Schifters Kvarter. Sådanne medlemmer har fulde normale medlemsrettigheder, jfr. dog § 4 stk.1, og betegnes som ”eksterne medlemmer"

Tildeling af plads

§ 4. Bestyrelsen står for tildeling af bådpladser og pladser i kajakskurene. Bestyrelsen administrerer eventuelle ventelister.    Et eksternt medlem kan leje en plads for et år ad gangen med fornyelse hver den 1. januar. Fornyelsen forudsætter at der ikke er et medlem efter § 3 stk. 1 på venteliste. Eksternt medlemskab og/eller evt tilhørende plads kan opsiges med 3 måneders varsel af begge parter til ophør efterfølgende 1. januar.

Stk. 2. Et medlem der har fået tildelt en plads må ikke lade pladsen være ubenyttet i mere end 12 sammenhængende måneder. Kan forlænges efter aftale med bestyrelsen.

Stk. 3. Et medlem der har fået tildelt plads, men ikke umiddelbar kan bruge den, kan låne eller leje den ud til det medlem, der står øverst på ventelisten i op til 12 måneder. Al udlejning sker via bestyrelsen.

Stk. 4. Udlejning af pladser skal ske via bestyrelsen. Bestyrelsen udbyder pladsen via ventelisten. Når pladsen ikke kan udlejes via ventelisten, så udbydes pladsen til alle medlemmer. Indskud: Når pladsen er genudlejet og beløbet er indbetalt, udbetaler bestyrelsen indskuddet til den tidligere lejer af pladsen. Pladsleje: Når en plads udlejes opkræver bestyrelsen på tidligere lejers vegne pladsleje for det antal hele måneder der resterer af det pågældende kalenderår. Beløbet tilfalder tidligere lejer.

Stk. 5. Medlemmer, der har lejet en plads hæfter for pladsen og pladslejen indtil pladsen er udlejet til et andet medlem eller det tilgodehavende indskud er lig det skyldige beløb. Herefter kan foreningen udlejepladsen og det nye indskud tilfalder foreningen.

Fælles glæder og fælles arbejde.

§ 5. Medlemmer med plads deltager i den løbende vedligeholdelse og rengøring af Schifters Bådlaugs område. Opgaverne fordeles af bestyrelsen og vil fremgå på hjemmesiden, samt ved opslag på pladsen. Medlemmer der har fået tildelt arbejdsopgaver kan bytte med andre medlemmer når man er forhindret. Medlemmer uden plads opfordres til at hjælpe til ved de sociale arrangementer.

Kontingent, indskud og pladsleje

§ 6. Størrelsen af indskud, årligt kontingent og pladsleje fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet, leje for plads og brug af fællesfartøjer opkræves for et år ad gangen. Opkrævning udsendes af kasserer via mail i april måned og forfalder til betaling med 14 dages betalingsfrist.

Stk. 2. Medlemmer i restance rykkes skriftligt. Indtil al gæld er betalt, bortfalder alle medlemsrettigheder, herunder rådighed over pladser. Ved rykning gives der 14 dages frist til betaling.

Stk. 3. Ved manglende betaling, kan der ske sletning efter reglerne i § 7 stk.2.

Udmeldelse, sletning og eksklusion

§ 7. Lovlig udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Udmeldelse skal ske med 1. måneds varsel til den 31. december. Lovlig udmeldelse forudsætter, at der ikke er økonomiske mellemværender mellem medlemmet og Bådlauget.

Stk. 2. Når et medlem i restance ikke har betalt inden 14 dage efter, at medlemmet er blevet rykket skriftligt, kan bestyrelsen slette vedkommende med 8 dages skriftlig varsel. Ved sletningen udlignes medlemmets gæld til Bådlauget så vidt muligt over indskuddet.

Stk. 3. Medlemmet kan først optages når evt. gæld er betalt.

Stk. 4. Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion år medlemmet: 1. modarbejder Bådlaugets formål, 2. tilsidesætter bestyrelsens forskrifter om god ro og orden, 3. eller af andre grunde findes uværdig til at være medlem.

Stk. 5. Bestyrelsens beslutning kræver at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for indstillingen om eksklusion. Inden bestyrelsen træffer afgørelse, skal medlemmet have mulighed for at forelægge sine synspunkter. Medlemsrettighederne suspenderes frem til næste generalforsamling. Eksklusionen skal fremgå som et særskilt punkt på dagsordenen på næste ordinære generalforsamling. Bestyrelsens indstilling står ved magt, når 2/3 af de afgivne stemmer er for eksklusion.

Stk. 6. Et medlem, der er ekskluderet af generalforsamlingen, kan kun genoptages som nyt medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning med kvalificeret flertal på 2/3.

Stk. 7. Ved fraflytning af Andelsboligforeningen Schifters Kvarter ophører medlemskabet og alle medlemsrettigheder på fraflytningsdatoen. Er der på fraflytningsdatoen ubenyttede pladser i kajakskur (indendørs eller udendørs) eller bådpladser, der ikke kan lejes ud til medlemmer, kan det aftales at man fortsætter som eksternt medlem jfr. §3, stk 3 og §4, stk 1. Pladsleje refunderes i det omfang, der kan lejes ud til andre medlemmer. Indskud refunderes, når der er sket overtagelse fra et nyt medlems side jfr. § 4 stk. 6.

Generalforsamling

§ 8. Generalforsamlingen er Bådlaugets øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes pr. mail eller hvis et medlem ikke har en mailadresse skriftligt med mindst 3 ugers varsel til alle medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden.

Stk. 3. Forslag til alle punkter på dagsordenen, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Endelig indkaldelse med dagsorden, regnskab og indkomne forslag, skal være medlemmerne i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5. Alle medlemmer af Bådlauget har adgang til generalforsamlingen.

Stk. 6. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab for det forløbne år
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af indskud, kontingent og pladsleje
 6. Budget for kommende år
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisorer
 10. Eventuelt

Stk. 7. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Der vælges 2 medlemmer i ulige år og 3 medlemmer i lige år. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen.

Stk. 8. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen hvert år. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 9. Der vælges 2 revisorer hvert år. Revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 10. Hver husstand har 1 stemme jf. § 3.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Når 10 medlemskaber skriftligt med angivelse af dagsordenspunkt stiller krav om en ekstraordinær generalforsamling, skal der indkaldes til generalforsamling. Alle medlemmer skal indkaldes skriftligt med 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Der kan kun behandles det krævede dagsordenspunkt.

Generalforsamlingens ledelse

§ 10. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, når andet ikke er bestemt i vedtægterne. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Der skal være skriftlig afstemning, år 10 stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Alle valg foregår skriftlig, år der er mere end 1 kandidat. Afstemninger om eksklusion skal foregår skriftligt.

Stk. 3. Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i et referat, som underskrives af dirigenten og sekretæren for bestyrelsen. Referatet lægges på hjemmesiden. Papirkopi kan rekvireres.

Bestyrelsen

§ 11. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem generalforsamlingerne og repræsenterer og forpligter Bådlauget i alle forhold.

Stk. 2. Formanden og kasserer tegner Bådlauget sammen.

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Stk. 4. Alle større økonomiske dispositioner skal besluttes på en generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 5. Bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at betale foreningens regninger via foreningens bankkonto. Alle regninger skal signeres af både formand og kasserer.

Stk. 6. Alle sager, der angår køb, salg eller pantsætning af de af Bådlauget ejede både og løsøre kræver, at formand, næstformand og kasserer skriver under i forening.

Stk. 7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Suppleanter har adgang til bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 8. Der tages referat af alle bestyrelsesmøder. Bestyrelsen godkender referatet på mail og lægger det senest 14 dage efter på hjemmesiden.

Stk. 9. Udtræder ét bestyrelsesmedlem, indtræder førstesuppleanten.

Regnskab

§ 12. Regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen skal inden 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående regnskabsår og status pr. 31. december til revisorerne.

Stk. 3. Driftsregnskab og status skal fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Revision

§ 13. Revisorerne skal hvert år senest 15. februar gennemgå det samlede regnskab og kontrollere at alle bilag er til stede og er bogført og at indestående på konti stemmer med regnskabet. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning af revisorerne. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

Vedtægtsændringer

§ 14. Forslag om ændringer skal være modtaget af bestyrelsen senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Ændringer af vedtægterne kræver, at mindst 1/3 af medlemmerne er til stede på den ordinære generalforsamling og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for ændringerne.

Stk. 3. Når et forslag opnår 2/3 flertal, men der er mindre end 1/3 af medlemmer tilstede, skal bestyrelsen indenfor 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling jf. § 8. Ændringer kan her vedtages med almindeligt stemmeflertal uanset antal fremmødte medlemmer.

Opløsning af Bådlauget

§ 15. Bådlauget kan kun opløses på ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt efter § 8.

Stk. 2. Beslutningsdygtighed kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer går ind for opløsningen.

Stk. 3. Når forslag om opløsning vedtages med kvalificeret flertal jf. § 14 stk. 2., men generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ny generalforsamling inden 14 dage, hvor opløsning kan besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 4. Når alle økonomiske forpligtelser er betalt, bruges den resterende formue først til at tilbagebetale indskud til lejere af pladser. Når den resterende formue er mindre end summen af indskud, tilbagebetales båd/kajakejere hver et beløb, der står i forhold til indskuddet. Er formuen større end summen af indskud fordeles det overskydende beløb ligeligt blandt alle medlemmer.